بازار روبه‌رشد صنعت قهوه در ایران – افزایش واردات کاکائو به کشور

آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مسوول، از افزایش واردات قهوه و کاکائو در سال ۱۳۹۵ در ایران حکایت می کنند.